Mobiliteit in Gent

Gent Fietsstad 2015: Veelgestelde vragen

Hieronder proberen wij de belangrijkste vragen die u heeft over Gent Fietsstad te beantwoorden.

Vraag 1: Wat zijn de inspanningen van Stad Gent de afgelopen jaren rond de fiets?

Antwoord: Enkele voorbeelden van het vernieuwde fietsbeleid van afgelopen jaren zijn de extra fietspaden die geïntroduceerd zijn langs drukke invalswegen, de fietsstraten die het centrum volledig doorkruisen en overdekte fietsenparkings met extra aandacht voor sociale veiligheid,  de “Gent, gek op de fiets” campagne, de fietsonderdoorgang Ter Platenbrug, inzet op Fietsdiefstalpreventie, en nog zoveel  meer. Meer info: www.mobiliteitgent.be/mobiliteitsbedrijf

 

Vraag 2: Drie voornaamste redenen waarom Stad Gent in aanmerking komt voor Fietsgemeente/Fietsstad 2015?

Antwoord:
1. Gent zet zich in voor de infrastructuur voor, en het comfort van de fietsers
2. Aantal fietsers 2012-2014 kende een explosieve groei
3. De titel gaat naar de fietsende inwoners van Gent, omdat zij ervoor zorgen dat Gent een echte Fietsstad is

 

Vraag 3: Wat als fietsers op het voetpad fietsen?

Antwoord: In het voetgangersgebied zijn enkel kleine kinderen met de fiets toegelaten, zolang de voetgangers er geen last van hebben... Indien je er last van hebt, gelieve dit even te melden bij ons. Meer info op http://www.fietsersbond.be/faq/wegcode/kinderenvoetpad

 

Vraag 4: Wat doen bij een gestolen fiets?

Antwoord: In september werd het actieplan Fietsdiefstal gelanceerd. Eén van die acties is de lancering van de website www.gevondenfietsen.be. Met deze website wil de Stad Gent de gevonden fietsen sneller bij hun eigenaar brengen. Het stedelijke fietsendepot inventariseert en fotografeert alle gevonden fietsen en zet deze online!

Bij een gestolen fiets moet er natuurlijk zeker een aangifte gedaan worden bij de politie. Dit kan ook online gebeuren op  www.policeonweb.be .

Je hebt ook minder kans op diefstal wanneer je fiets gegraveerd is, meer uitleg over fietsgraveringen kan je vinden op http://www.mobiliteitgent.be/met-de-fiets/fiets-registreren .

 

Vraag 5: Samenstelling van het fietsroutenetwerk van Gent

Antwoord: Het grootstedelijk fietsroutenetwerk waarvoor de basis in 1993 werd gelegd, wordt in het Mobiliteitsplan Gent 2030 verruimd naar een stadsregionaal fietsrouteconcept, een structurerend netwerk geënt op ruimtelijke dragers en ontwikkelingsgebieden.

Uit studies is gebleken dat een groot deel van de mobiliteitsproblemen gecreëerd worden door automobilisten uit de buurgemeenten. Daarnaast is er de groeiende markt van e-bikes waardoor de overbrugbare afstand per fiets steeds groter wordt. Bijgevolg wil de stad Gent zijn fietsnetwerk tot aan deze gemeenten brengen. Ze wil dit doen door verkeersveilige, comfortabele fietsroutes aan te leggen met aandacht voor sociale veiligheid waarbij complementariteit met de andere modi niet vergeten wordt.

 

Vraag 6: Welke bijzondere inspanningen zal Gent leveren tijdens de periode 2012 – 2018? (toekomst)

Antwoord: De Stad Gent wil inzetten op:

Er wordt 15 miljoen euro voorzien binnen de huidige legislatuur om te investeren in fietsinfrastructuur.
50 km nieuwe fietspaden, en 80 km verbeterde infrastructuur tegen 2020.
Een netwerk van snelfietspaden voor langeafstandsverbindingen tussen het centrum, de haven en de voorstad i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen. Dit in overeenstemming met het huidige grootstedelijk fietsnetwerk en toekomstig stadsregionaal fietsnetwerk.
De missing links in het fietsroutenetwerk versneld uitvoeren, al dan niet met ongelijkgrondse kruisingen. 
In 2013 werd de Fietscel opgericht, aangestuurd door een fietsmanager wiens taak erin bestaat het fietsgebruik te promoten.
Comfortabele en vrijliggende monoliet fietspaden.

 

Vraag 7: Welke resultaten heeft Gent in de periode 2012-2014 bereikt op het vlak van fietsgebruik? Is het gestegen/gedaald?

Antwoord: De Stad Gent monitort het fietsverkeer op verschillende manieren en tijdstippen. Gent heeft twee vaste fietstelpalen: aan de Visserij en langs de Coupure, één van de drukste fietsassen. In 2012 werden er langs de Visserij 647.537 fietsers geteld, in 2013 waren dit er 709.870 wat overeenkomt met een stijging van 9,6%. Langs de Coupure werden er in 2012 1.527.883 fietsers geteld, in 2013 was dit cijfer gestegen met 7,4% wat neerkomt op 1.640.687 fietsers.

Deze stijging is te verklaren door een mix aan ingrepen op vlak van fietsinfrastructuur maar ook door doorgedreven communicatie en sensibilisatie. Tevens zien we het effect van een vernieuwde ‘fietstijdsgeest’ op de privémarkt (opkomst fietskoeriers, openen van fietscafé, verkoop e-bikes).

 

Vraag 8: Op welke manier heeft u daar als lokale overheid een rol in gespeeld? En welke bijkomende ambities heeft Gent voor de periode 2015-2018? Welke acties worden hiervoor ondernomen?

Antwoord: De Modal Split voor periode 2015-2018:

De Stad Gent streeft naar een modal split van 16% stappers, 30% trappers, 13% openbaar vervoer en 41% personenwagens in 2020. Voor 2030 is de ambitie nog strakker, de doelstelling is om dan 18% stappers en 35% trappers te hebben.

Door de uitvoering van het mobiliteitsplan 2030 zal de stad nog fietsvriendelijker worden. Het knippen van straten, een nieuw circulatieplan en het inrichten van een grotere zone 30, maakt dat de fietser in de toekomst nog meer ruimte krijgt.  Daarnaast wil de Stad Gent deze ambitieuze modal split halen door volop in te zetten op de uitbouw van de fietsinfrastructuur. Dit door o.a. het stadsregionaal fietsroutenetwerk aan te leggen, de missing links op de hoofdfietsroutes weg te werken en radiale fietsverbindingen te maken met de voornaamste treinstations.

 

Vraag 9: Welke resultaten heeft Gent  in de periode 2012-2014 bereikt voor de verbetering van fietsroutes?

Antwoord: Door een hechtere samenwerking tussen de verschillende partners is er de afgelopen jaren heel wat gerealiseerd. Het Gents Fietsfond fungeert als spil van deze samenwerking, waarbij de budgetten van verschillende overheden gecentraliseerd worden bij één instantie, nl. de provincie.

 

Vraag 10: Welke initiatieven werden hiervoor genomen?

Antwoord: Vanaf 2012 zijn er in totaal 29,2 km fietspaden bijgekomen (een mix van vrij liggend, aanliggend, fietswegen), 14,9 km aan fietssuggestiestroken, en 700 m aan fietsstraat. 10 kunstwerken werden voltooid (tunnel Treinstraat Drongen, tunnel Station Drongen, brug over de Leie, tunnel Asselstraat, De Sterre tunnel, Ghelamco tunnels (2x), brug over Scheldekanaal, brug Slotendries, fietsonderdoorgang Ter Platen,…

 

Vraag 11: Welke resultaten heeft Gent  in de periode 2012-2014 bereikt op het vlak van parkeer- en stallingsfaciliteiten voor fietsen?

Antwoord: Elk jaar realiseert de Stad Gent 1.000 extra fietsenstallingen op het openbaar domein, in totaal zijn er nu reeds meer dan 10.000 fietsenstallingen waar de fietser zijn fiets diefstalveilig kan vastmaken. Daarnaast investeerde het bestuur ook in bewaakte fietsenstallingen. Zo werden er fietsenstallingen onder het Emile Braunplein (een 100 plaatsen) en de Sint-Michielshelling (212 plaatsen, met aparte ruimte voorzien voor bakfietsen) geopend. Onder het Emile Braunplein werd eveneens een Fietspunt gerealiseerd waar fietsers steeds terecht kunnen om hun fiets te laten herstellen, te laten graveren of banden te laten oppompen.

 

Vraag 12: En welke bijkomende ambities heeft Gent  voor de periode 2015-2018? Welke acties worden hiervoor ondernomen?

Antwoord: De ondergrondse fietsenstalling aan het station Gent Sint-Pieters zal in de toekomst ongeveer 13.000 fietsen kunnen herbergen. Momenteel zijn er ongeveer 2.000 plaatsen operationeel, de overige fietsenstallingen zullen naar het einde van het project Gent-Sint-Pieters klaar zijn.

Een andere ambitie van de Stad is om voor iedereen in de binnenstad en binnen de 19de eeuwse gordel een fietsenstalling te voorzien binnen 100 m van de woonplaats. Daardoor wordt de aanpak voor het plaatsen van fietsenstallingen nu per gebied gedaan. Wijken worden nu stuk voor stuk bekeken om te achterhalen waar er nood is aan extra fietsenstallingen. Meer informatie over de gebiedsdekkende aanpak kan je vinden op: http://www.mobiliteitgent.be/gekopdefiets/nieuws/fietsenstalling-vlakbij....

 

Vraag 13: Welke resultaten heeft u in de periode 2012-2014 bereikt op het vlak van samenwerking met andere partijen bij de uitwerking van uw fietsbeleid? Welke initiatieven werden hiervoor genomen?

Antwoord: Fietsverlichtingsactie: controle en sensibilisering rond fietsverlichting in samenwerking met de politie Gent.
Actieplan Fietsdiefstal: beleidsplan met maatregelen om fietsdiefstal te voorkomen in samenwerking met politie Gent, stedelijke dienst Preventie en verschillende fietsorganisaties zoals o.a. Max Mobiel en StudentEnMobiliteit.
Tweedehandsfietsenmarkt: tweejaarlijkse markt waar tweedehandsfietsen te koop aangeboden worden. Dit in samenwerking met de Fietsersbond.
Fietsparkeren aan stations Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort: in samenwerking met NMBS.
Aanleg nieuwe fietsinfrastructuur (o.a. Gasmeterlaan, Nieuwe Vaart, Brusselsesteenweg): in samenwerking met AWV.
Plaatsing fietsparkeerplaatsen aan haltes openbaar vervoer: in samenwerking met De Lijn.
Sensibilisering rond fietsgraveren naar doelgroep hogeschool- en universiteitsstudenten: in samenwerking met Ugent & Hogent.
Inrichten schoolstraten: het afsluiten en bewaken van autovrij karakter gebeurt in samenwerking met het schoolbestuur en ouderraden van de betrokken scholen.
Promoten fietsgebruik bij thuiswedstrijden AA Gent: i.s.m. voetbalclub AA Gent.

 

Vraag 14: Welke bijkomende ambities heeft Gent voor de periode 2015-2018?

Antwoord: Aandacht voor fietsinfrastructuur bij de vertramming van lijn 7 en lijn 3: in samenwerking met De Lijn.
Heraanleg gewestwegen met oog voor de fietsers o.a. Antwerpsesteenweg en Land Van Waaslaan: in samenwerking met AWV.
De mogelijkheid om i.s.m. Ugent en Hogent een digitale studentenfietsenkaart of app uit te werken.

 

Vraag 15: Welke resultaten werden de voorbije legislatuur bereikt op het vlak van dataverzameling en de opvolging van fietsgegevens?

Antwoord: Verplaatsingsonderzoek Stad Gent.
Tevredenheidsonderzoek Fietsen in Gent.
Monitoring van het aantal kilometer fietspad.
Aantal hits op fietsrouteplanner.
Allerlei proefprojecten.
Enz… Alles is terug te vinden op de website van het Mobiliteitsbedrijf.
 

Indien u nog niet gestemd heeft, dan kan u nog stemmen tot 21 juni via de volgende website: http://www.fietsgemeente2015.be/.